Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de vakantiehoeve De Kasseihoeve. We wensen u een aangenaam verblijf toe.

1. Boeken

 • De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
 • Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 50% van de huursom gestort te worden. Dit bedrag staat vermeld op de huurbevestiging en dient te worden overgemaakt op rekening BE17 1431 0286 0521 op naam van YOWA bvba. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.
 • Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Bij boeking binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg te betalen.

2. Kosten verhuur

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het huis zoals vermeld op de website. De huur is incl. bed -en badlinnen, eindschoonmaak, draadloos internet en energiekosten. Bij het verlaten van de woning dient het huis in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, BBQ …) moet schoongemaakt worden. Het gebruikte bed -en badlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de inkomhal beneden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aan 25 euro/uur aangerekend worden.

Borgsom: het vakantiehuis en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € 300,-. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade na vertrek terugbetaald binnen de 3 weken na de huurtermijn. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

3. Wijziging en Annulering

 • Wijziging: bij wijzigingen tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode mag eenmaal een kosteloze wijziging worden doorgegeven indien beschikbaarheid.
 • Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten:
  • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
  • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs.
 • Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.
 • Annulering door de verhuurder :
  • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van de gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en zal onmiddellijk het betaalde bedrag worden teruggestort. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen als vergoeding voor schade en ongemak.
  • De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven gegevens.

4. Huisreglementen

 • De huurperiodes :
  • Weekend: van vrijdag 16u tot zondag 16u
  • Midweek: van maandag 16u tot vrijdag 10u
  • Week: Van maandag 16u tot zondag 10u of van vrijdag 16u tot vrijdag 10u
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan in ons vakantiehuis.
 • In het vakantiehuis geldt een rookverbod.
 • Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst 1 bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.
 • Er dient een gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden
 • Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen (20 personen) te bewonen. Ook extra tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan. Kindjes minder dan 2 jaar worden niet als volwaardig persoon geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.
 • Het is niet toegestaan de vakantiewoning verder onder te verhuren aan derden.
 • Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorzien bakken.
 • De speeltuigen zijn geschikt voor kinderen tot 14 jaar. Schade door oneigenlijk gebruik kan verhaald worden op de huurders.

5. Aansprakelijkheid

 • De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed ( incl parking tuin en berging faciliteiten) te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
 • Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis.
 • Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
 • Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 (0)474 09 28 23 of per email via info@dekasseihoeve.be, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

7. Overige

Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Alle vermeldingen op de website van De Kasseihoeve (www.dekasseihoeve.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.